1. Trang chủ
 2. Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

0 / 0

Cơ cấu - Tổ chức trường Tiểu học Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội gồm nhiều phòng ban chức năng hỗ trợ công tác đào tạo và giảng dạy. Dưới đây là thông tin chi tiết từng phòng ban của nhà Trường:

BAN GIÁM HIỆU

1 Hiệu trưởng – Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Hiền Lương: Là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục;báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phí.

- Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.

- Quản lý hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

- Quản lí học sinh và các tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp;  tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.

- Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, tham gia giảng dạy bình quân 2 tiết/tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

2. Phó Hiệu trưởng

2.1. Phó Hiệu trưởng 1 – phó bí thư chi bộ Duy Cẩm Vân:

- Là người chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn Tổ 2;3;5 của nhà trường; phụ trách công tác Y tế - CTĐ; Thư viện – Thiết bị; Cơ sở vật chất; là người giúp việc cho Hiệu trưởng.

- Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công.

- Điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

- Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết/tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

2.2. Phó Hiệu trưởng 2 – CUV chi bộ Tạ Thị Vui:

- Là người chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn Tổ 1;4; Năng khiếu của nhà trường; phụ trách công tác Công đoàn – Đoàn – Đội – Phong trào;  Bán trú; Công nghệ thông tin; là người giúp việc cho Hiệu trưởng.

- Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công.

- Điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

- Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết/tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

ĐOÀN THỂ

1 Công đoàn: Chủ tịch Công đoàn : Nguyễn Thị Đương Huyền là người chịu trách nhiệm:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo về việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo,giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với thủ trưởng đơn vị để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức của người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng cơ quan đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công nhân viên lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân viên lao động.

- Tổ chức vận động công nhân viên lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức lao động tham gia quản lí cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

2. Đoàn thanh niên : Bí thư chi đoàn: Nguyễn Thị Bích.

- Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; Kiên định mục tiêu và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động; Gương mẫu chấp hành Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự phân công của tập thể lãnh đạo, ban thường vụ đoàn cúng cấp và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên.

- Tận tụy với công tác đoàn và phong trào thiếu nhi; tôn trọng và liên hệ mật thiết với đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Tĩch cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng công tác đoàn.

- Cán bộ đoàn luôn là tấm gương đoàn viên, thanh niên noi theo.

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Bắc: Là giáo viên Mĩ thuật được bồi dưỡng về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng.

- Tổng phụ trách Đội có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Các tổ chuyên môn: gồm các tổ 1; 2; 3; 4; 5; NK: Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục.

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

- Tham gia, đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

- Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

TỔ VĂN PHÒNG

Tổ trưởng tổ văn phòng là cô Bá Thị Hà làm công tác văn thư kiêm thủ quỹ.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường,

- Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tài sản,... trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định.

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

- Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

- Lưu trữ hồ sơ của nhà trường.

- Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc

Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định
Ảnh. Chụp hình lưu niệm cán bộ và giáo viên nhà trường
CHIA SẺ NGAY

BÌNH LUẬN (14)

Thích 0 Bình luận 14 Chia sẻ
Trạng thái (?): bắt đầu
0/1000 ký tự
 • L
  Lê Thị Thùy Dung
  Nếu các bác đã thuê dịch vụ sửa nhà vệ sinh bên mtmđ vui lòng cho ít kinh nghiệm
  Thích 16 Trả lời 0 lúc 8:58 ngày 27/7/2021
  • L
   Lê Hương
   Giá ngày công bên mình bao nhiêu vậy?
   Thích 8 Trả lời 0 lúc 8:53 ngày 27/7/2021
   • H
    Hòa Vũ
    Nghe nói bên Trường Tiểu học Vân Canh làm rất mạnh mảng sửa nhà vệ sinh? Nhà mình sắp xây muốn thuê bên bạn xử lý ngay từ đầu luôn.
    Thích 12 Trả lời 0 lúc 8:52 ngày 27/7/2021
    • M
     Mai Thị Phượng
     Công ty có nhận thầu xây nhà vệ sinh trường học không? Trường học đang tìm đơn vị thi công xây diện tích 46m2 cho cả phòng nam và nữ. Vui lòng đến khảo sát và báo giá
     Thích 13 Trả lời 0 lúc 8:47 ngày 27/7/2021
     • U
      Út Ut Nguyệt
      Nếu các bác đã thuê dịch vụ sửa nhà vệ sinh bên mtmđ vui lòng cho ít kinh nghiệm
      Thích 6 Trả lời 0 lúc 8:46 ngày 27/7/2021
      • N
       Nguyễn Thị Thuý Hiền
       Tôi cần đặt thuê sửa nhà vệ sinh biệt thự tân cổ điển các bạn liên hệ với tôi ngay để làm hợp đồng nha
       Thích 5 Trả lời 0 lúc 8:43 ngày 27/7/2021
       • Q
        Quyên Nguyễn
        Nếu các bác đã thuê dịch vụ sửa nhà vệ sinh bên mtmđ vui lòng cho ít kinh nghiệm
        Thích 1 Trả lời 0 lúc 8:42 ngày 27/7/2021
        • U
         Uc Chot
         Nếu các bác đã thuê dịch vụ sửa nhà vệ sinh bên mtmđ vui lòng cho ít kinh nghiệm
         Thích 3 Trả lời 0 lúc 8:37 ngày 27/7/2021
         • L
          Lụa Huỳnh
          Công ty có nhận thầu xây nhà vệ sinh trường học không? Trường học đang tìm đơn vị thi công xây diện tích 46m2 cho cả phòng nam và nữ. Vui lòng đến khảo sát và báo giá
          Thích 9 Trả lời 0 lúc 8:35 ngày 27/7/2021
          • H
           Hướng Mạnh Tuấn
           Bạn Ta Thi Vui đang đã nhận được câu trả lời hợp lý chưa?
           Thích 0 Trả lời 0 lúc 8:34 ngày 27/7/2021