Trường Tiểu Học Vân Canh sẽ tiến hành kiểm duyệt bất kỳ nội dung nào được đăng tải lên website với mong muốn mang tới nội dung đảm bảo chất lượng và hỗ trợ quá trình dạy và học tại nhà trường. Khi bạn nhấn nút đăng tin, tức là bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, nhà trường về nội dung đăng tải.
BQT nhà trường có quyền:
1. Chỉnh sửa nội dung bài viết của thành viên trước khi duyệt
2. Xóa tạm bài viết nếu thấy có vấn đề chưa ổn cần xem xét
3. Xóa hẳn bài viết nếu nội dung không phù hợp
Trân trọng thông báo!
----
TM. Ban quản trị
Trường Tiểu Học Vân Canh