Diễn đàn trường Tiểu Học Vân Canh sẽ được mở theo từng đợt vì vậy, phụ huynh học sinh có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm của lớp con đang theo học để nắm bắt được lịch cũng như xem video hướng dẫn trên đây để tìm hiểu cách đăng ký tham gia diễn đàn.
Trân trọng thông báo!
----
TM. Ban quản trị
Trường Tiểu Học Vân Canh