Môn Kĩ thuật góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản khác của học sinh, là một bộ phận của kĩ thuật phổ thông. Môn Kĩ thuật giúp cho học sinh tập áp dụng những kiến thức đã học từ các môn học khác.Môn Kĩ thuật góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp giải quyết vấn đề, góp phần phát triển tư duy sáng tạo.